Zamknij menu
Czujniki Czujniki Aparatura procesowa Aparatura procesowa
Aparatura procesowa (1457 wyników) Pokaż wszystko
Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar przepływu Pomiar przepływu Pomiar poziomu Pomiar poziomu Pomiar temperatury i wilgotności Pomiar temperatury i wilgotności Analityka procesowa Kontrola i monitorowanie procesu Kontrola i monitorowanie procesu Komponenty systemowe Komponenty systemowe
Systemy sterowania Systemy sterowania
Systemy sterowania (230 wyników) Pokaż wszystko
Mini-sterowniki LOGO! Mini-sterowniki LOGO! SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP Panele operatorskie HMI Panele operatorskie HMI IO-Link IO-Link Komponenty IoT Komponenty IoT
Komponenty IoT (12 wyników) Pokaż wszystko
Bramy IoT Gateway Bramy IoT Gateway
Inne komponenty systemów sterowania Inne komponenty systemów sterowania
Inne komponenty systemów sterowania (27 wyników) Pokaż wszystko
Przemysłowe pamięci USB Przemysłowe pamięci USB Oprogramowanie Oprogramowanie
Technika bezpieczeństwa Technika bezpieczeństwa
Technika bezpieczeństwa (617 wyników) Pokaż wszystko
Czujniki bezpieczeństwa Czujniki bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Rygle Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w technice napędowej Bezpieczeństwo w technice napędowej
Sieci przemysłowe i komunikacja Sieci przemysłowe i komunikacja Technika regulacyjna i pomiarowa Technika regulacyjna i pomiarowa Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Aparatura łączeniowa Aparatura łączeniowa Zabezpieczenia instalacyjne Zabezpieczenia instalacyjne Technika napędowa Technika napędowa Obudowy / Szafy sterownicze Obudowy / Szafy sterownicze Oświetlenie przemysłowe Oświetlenie przemysłowe Technika łączeniowa Technika łączeniowa
Technika łączeniowa (1462 wyników) Pokaż wszystko
Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Złącza przemysłowe Złącza przemysłowe Kable / przewody Kable / przewody Bloki / Złącza zaciskowe Bloki / Złącza zaciskowe Akcesoria instalacyjne Akcesoria instalacyjne
Zasilanie Zasilanie Narzędzia Narzędzia Gadżety Automation24 Gadżety Automation24 WYPRZEDAŻ WYPRZEDAŻ
0 Koszyk
0,00
Artykułów w koszyku: 0

Twój koszyk jest aktualnie pusty

Wyniki ()

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy
Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10
D-45257 Essen
Niemcy

I. Postanowienia ogólne

1. Stosunki prawne między Dostawcą a Nabywcą w związku z dostawami i / lub usługami Dostawcy (dalej zwane "Dostawa") podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. Ogólne warunki Nabywcy mają zastosowanie tylko w przypadku wyraźnego zaakceptowania przez Dostawcę na piśmie. Zakres dostaw określa się za zgodnymi oświadczeniami pisemnymi.

2. W odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych dalej "Dokumenty") dostawca zachowuje prawo własności i praw autorskich eksploatacji bez ograniczeń. Dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Dostawcy i zostaną niezwłocznie zwrócone na żądanie Dostawcy, jeśli z Dostawcą nie zostanie podpisana stosowne porozumienie. Postanowienia 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokumentów Nabywcy; jednakże mogą one być udostępniane osobom trzecim, którym Dostawca zlecił dostawy.

3. Nabywca ma niewyłączne prawo do używania standardowego oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, pod warunkiem że pozostaje ono niezmienione, jest używane w ustalonych parametrach wydajności i na odpowiednim sprzęcie. Bez koniecznej zgody Nabywca może utworzyć jedną kopię zapasową standardowego oprogramowania.

4. Częściowe dostawy są dozwolone, chyba że Nabywca ma uzasadnione powody, aby nie zaakceptować częściowych dostaw.

5. Określenie „roszczenie o odszkodowanie” w niniejszych ogólnych warunkach dostawy obejmuje również roszczenia o zwrot kosztów.

II. Ceny, płatności i potrącenia

1. Ceny są cenami ex-works (koszty transportu ponosi kupujący) i bez opakowania; Nabywców firmowych obejmuje zastosowanie podatku od wartości dodanej według obowiązującej stawki w kraju Nabywcy / dla Nabywcy prywatnego ceny zawierają podatek VAT.

2. Jeżeli Dostawca jest również odpowiedzialny za montaż lub ustawienie i o ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia i żądnych dodatkowych kosztów, takich jak koszty podróży i transportu, a także pozyskania uprawnień.

3. Płatności można dokonywać za darmo w biurze Dostawcy.

4. Nabywca może potrącić tylko te roszczenia, które są bezsporne lub prawnie wiążące.

III. Zastrzeżenie własności

1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru (zwanego dalej "Towary Zastrzeżone") do momentu zabezpieczenia każdego z roszczeń Dostawcy wobec Nabywcy z tytułu powiązań handlowych. Jeśli łączna wartość zabezpieczeń Dostawcy przekracza wartość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%, Dostawca zwolni odpowiednią część zabezpieczenia, jeśli wystąpi żądanie Nabywcy; Dostawca ma prawo wybrać zabezpieczenie, które zamierza zwolnić.

2. Na czas zatrzymania zabezpieczenia, Nabywca nie może zastawić Towarów Zastrzeżonych lub użyć ich jako zabezpieczenia, a ich odsprzedaż jest dozwolona tylko w toku działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem, że odsprzedający - Nabywca otrzyma zapłatę od swojego klienta lub uczyni zastrzeżenie własności, która przechodzi na tego klienta tylko wtedy, kiedy ten wypełni swoje zobowiązania płatnicze.

3. Jeśli Nabywca odsprzeda Towary Zastrzeżone, niniejszym przenosi swoje przyszłe roszczenia z odsprzedaży wobec swoich klientów ze wszystkimi prawami ubocznymi - w tym prawo do wszelkich należności - tytułem zabezpieczenia na Dostawcę, bez potrzeby dokonywania zgłoszeń. Jeśli Towary Zastrzeżone są odsprzedawane razem z innymi towarami i nie uzgodniono indywidualnej ceny w odniesieniu do Towarów Zastrzeżonych, Nabywca przypisuje Dostawcy taki udział w całkowitym roszczeniu wartości, jaki można przypisać sumując ceny zafakturowane za Towary Zastrzeżone przez Dostawcę.

4.

a) Nabywca ma prawo do przetwarzania i łączenia Towarów Zastrzeżonych z innymi. Wszelkie zmiany dokonane w Towarach Zastrzeżonych poprzez przetwarzanie, przechodzą na rzecz Dostawcy. Nabywca jest zobowiązany przechowywać nowy produkt stworzony w ten sposób dla Dostawcy z zachowaniem należytej staranności. Nowe produkty są uważane za Towary Zastrzeżone.

b) Dostawca i Nabywca zgadzają się, że jeśli Towary Zastrzeżone zostaną połączone z innymi rzeczami, które nie są własnością Dostawcy, Dostawca przejmie współwłasność w nowym elemencie proporcjonalnie do wartości Towaru Zastrzeżonego połączonego z innymi pozycjami w momencie połączenia. Nowe produkty są uważane za Towary Zastrzeżone.

c) Przepisy dotyczące cesji roszczeń zgodnie z ust. 3 powyżej stosuje się również do nowo powstałego elementu. Zatrzymanie dotyczy wyłącznie wartości do kwoty zafakturowanej przez Dostawcę za Towary Zastrzeżone, które zostały przetworzone lub połączone.

d) Jeżeli Nabywca łączy Towary Zastrzeżone z nieruchomościami lub ruchomościami, bez konieczności dodatkowej zgody, Dostawca nabywa współwłasność nowej rzeczy jako zabezpieczenie, według stosunku wartości Towarów Zastrzeżonych w momencie połączenia do innych połączonych rzeczy.

5. Nabywca może zbierać roszczenia dotyczące odsprzedaży do odwołania. Dla dobra sprawy, w przypadku zwłoki w płatności, zawieszenia płatności, postępowania upadłościowego, protestu, pozyskania uzasadnionych dowodów nadmiernego zadłużenia lub zbliżającej się niewypłacalności klienta, Dostawca ma prawo do cofnięcia zezwolenia na odsprzedaż przez Nabywcę. Ponadto Dostawca może po upływie odpowiedniego okresu, o którym poinformuje Nabywcę, ujawnić roszczenia, zrealizować wymagane roszczenia i zażądać, aby Nabywca poinformował swoich klientów o roszczeniach.

6. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innego aktu interwencji ze strony osób trzecich w stosunku do Towarów Zastrzeżonych, Nabywca niezwłocznie powiadomi Dostawcę. W razie obecności interesu Dostawcy, Nabywca zobowiązany jest natychmiast przekazać Dostawcy niezbędne informacje i/lub dokumenty do dochodzenia swoich praw w stosunku do klientów Nabywcy.

7. W przypadku niewywiązania się Nabywcy z obowiązków, w szczególności opóźnionej zapłaty lub niedopełnienia ustalonych zobowiązań, Dostawca ma prawo do rozwiązania umowy i odebrania Towarów Zastrzeżonych po upływie czasu na wywiązanie się ustalonego przez Dostawcę; przepisy ustawowe dotyczące możliwości wydłużenia czasu na wywiązanie się mają zastosowanie, gdy Dostawca nie wyznaczył dodatkowego czasu dla Nabywcy. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Towarów Zastrzeżonych. Fakt, że Dostawca odebrał Towary Zastrzeżona i/lub egzekwuje zastrzeżenie własności lub przejął Towary Zastrzeżone, nie powinien być interpretowany jako rezygnacja z umowy, chyba że Dostawca wyraźnie to oświadczył.

IV. Terminy dostaw; Opóźnienia

1. Obowiązek dotrzymania ustalonego terminu dostawy lub usługi uwarunkowany jest dostarczeniem przez Nabywcę na czas dokumentów i niezbędnych zezwoleń, zatwierdzeniem przez niego planów oraz przestrzeganiem uzgodnionych warunków płatności, a także spełnieniem wszystkich innych zobowiązań umownych. Niedotrzymanie przez Nabywcę powyższych warunków powoduje odpowiednie przesunięcie terminu. Punkt ten nie ma obowiązuje, kiedy to Dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie.

2. Jeśli niedotrzymanie ustalonych terminów jest spowodowane:

a) działaniem siły wyższej, takiej jak mobilizacja, wojna, atak terrorystyczny, zamieszki lub podobnych zdarzeń (np. strajk lub blokada);

b) atakami wirusów lub innymi atakami na systemy informatyczne Dostawcy, które wystąpiły pomimo zabezpieczeń spełniających zasady należytej staranności;

c) przez przeszkody wynikające z Niemieckich, Amerykańskich lub w inny sposób obowiązujących krajowych, unijnych lub międzynarodowych zasad prawa o handlu zagranicznym lub innych okoliczności, za które Dostawca nie jest odpowiedzialny; lub

d) faktem, że Dostawca nie otrzyma własnych dostaw w odpowiednim czasie lub we właściwej formie

terminy dostaw powinny być odpowiednio wydłużone.

3. Jeśli Dostawca odpowiada za zwłokę (zwaną dalej "Opóźnieniem"), a Nabywca udowodni poniesione straty, Nabywca może wystąpić o odszkodowanie w wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż w sumie 5% ceny tej części zamówionych towarów, która w związku z opóźnieniem spowodowała straty.

4. Roszczenia odszkodowawcze Nabywcy z tytułu opóźnionych dostaw oraz roszczenia o odszkodowanie przekraczające limity określone w pkt IV ust. 3 powyżej są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnionych Dostaw, nawet po upływie ustalonego przez Dostawcę terminu dostawy. Nie ma to zastosowania w przypadku odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym, rażącym zaniedbaniem lub w przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

Odstąpienie od umowy przez Nabywcę w oparciu o Regulamin ogranicza się do przypadków, w których Dostawca odpowiada za opóźnienie. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy.

5. Na żądanie Dostawcy Nabywca deklaruje w ustalonym terminie, czy z powodu opóźnionych Dostaw odstąpi od umowy lub domaga się dostawy towarów.

6. Jeśli wysyłka lub dostawa, na wniosek Nabywcy, będzie opóźniona o ponad miesiąc po powiadomieniu o gotowości do wysyłki, Nabywca może zostać obciążony, za każdy kolejny miesiąc kosztami składowania w wysokości 0,5% ceny towarów do dostawy, ale w żadnym przypadku nie więcej niż łącznie 5%. Strony umowy mogą udowodnić, że zostały poniesione wyższe lub, w zależności od przypadku, niższe koszty składowania.

V. Przekazywanie ryzyka

1. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, nawet jeśli dostawa została uzgodniona z bezpłatnym transportem, ryzyko przechodzi na Nabywcę w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy dostawa nie obejmuje montażu, w momencie jego dostarczenia lub pobrania przez przewoźnika. Na żądanie Nabywcy Dostawca zapewnia ubezpieczenie przed normalnym ryzykiem transportu na koszt Nabywcy;

b) jeśli dostawa obejmuje montaż lub rozłożenie, w dniu przejęcia przez Nabywcę towarów gotowych do pracy lub jeżeli tak uzgodniono, po udanym uruchomieniu próbnym.

2. Ryzyko przechodzi na Nabywcę w przypadku, gdy wysyłka, dostawa, rozpoczęcie lub wykonanie montażu lub rozkładania, przejmowanie towarów do pracy lub uruchomienie próbne opóźnia się z przyczyn, za które jest odpowiedzialny Nabywca lub jeśli Nabywca z innych powodów zwleka z przyjęciem towarów.

VI. Montaż i uruchomienie

O ile nie ustalono inaczej w formie pisemnej, montaż i instalacja będą podlegać następującym warunkom:

1. Nabywca powinien na własny koszt oraz w ustalonym terminie zapewnić:

a) wszystkie prace ziemne i budowlane oraz inne prace pomocnicze poza zakresem Dostawcy w tym niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą, materiały budowlane i narzędzia;

b) sprzęt i materiały niezbędne do montażu i rozruchu, takie jak rusztowania, urządzenia podnoszące i inne urządzenia oraz paliwa i smary;

c) energię elektryczną i wodę w punkcie użytkowania, w tym odpowiednie podłączenia, a także ogrzewanie i oświetlenie;

d) odpowiednio duże, przystosowane, suche i zamykane pomieszczenie w pobliżu miejsca montażu - do przechowywania części produktów, aparatury, materiałów i narzędzi itp., oraz odpowiednie pomieszczenia robocze i socjalne wyposażone w niezbędne instalacje sanitarne; Ponadto, zapewni ochronę przechowywanych na terenie Nabywcy rzeczy należących do Dostawcy oraz personelu realizującego montaż i/lub uruchomienie, na tym samym poziomie jak w odniesieniu do majątku Nabywcy;

e) odzież ochronną i urządzenia ochronne wymagane ze względu na szczególne warunki panujące na danym terenie. Przed rozpoczęciem prac montażowych Nabywca bezzwłocznie udostępnia wszelkie wymagane informacje dotyczące lokalizacji ukrytych linii energetycznych, gazowych i wodnych lub podobnych instalacji, jak również niezbędnych danych strukturalnych.

2. Przed montażem lub instalacją materiały i wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia pracy muszą być dostępne na miejscu montażu lub instalacji, a prace przygotowawcze muszą być na tyle zaawansowane, aby montaż lub instalacja mogły rozpocząć się zgodnie z ustaleniami i być przeprowadzone bez przerwy. Drogi dojazdowe i miejsce montażu lub montażu muszą być wyrównane i przejezdne.

3. Jeśli montaż i/lub uruchomienie zostaną opóźnione z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, Nabywca zostanie obciążony kosztami poniesionymi w czasie przestoju i wszelkimi dodatkowymi kosztami dojazdów Dostawcy i/lub personelu montującego.

4. Nabywca poświadcza godziny pracy personelu montującego wobec Dostawcy w odstępach tygodniowych, a także Nabywca niezwłocznie potwierdzi w formie pisemnej, jeśli montaż, instalacja lub oddanie do eksploatacji zostanie zakończone.

5. Jeśli po zakończeniu Dostawca żąda przyjęcia dostawy, Kupujący ma czas dwóch tygodni na jej przyjęcie. Dostawę uznaje się za zaakceptowaną, jeśli Nabywca przekroczy okres dwóch tygodni na akceptację lub rozpocznie się użytkowanie towarów lub usługi po zakończeniu uzgodnionych faz testowania, jeśli takie istniały.

VII. Przyjęcie dostawy

Nabywca obowiązany jest przyjąć przedmiot dostawy, nawet jeśli wykazuje on nieistotne braki.

VIII. Zwroty; Koszty zwrotu towarów

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z dostarczonych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie tej rzeczy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy prosimy o informację (Automation24, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, numer telefonu +48 (22) 430 96 96, adres e-mail: info@automation24.pl) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Do tego celu przygotowany został wzór formularza odstąpienia od umowy.

W celu dotrzymania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

Po wycofaniu się z niniejszej umowy, zostaną zwrócone wszelkie płatności otrzymane od Nabywcy, w tym koszty doręczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańszy typ oferowanej dostawy standardowej) bezzwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca otrzymał zawiadomienie o decyzji o wycofaniu się z niniejszej umowy. Zwrot zostanie wykonany za pomocą tych samych środków płatności, jakie zostały wykorzystane do pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; W każdym przypadku nie będą naliczane opłaty w wyniku takiego zwrotu kosztów.

Zwrot pieniędzy, może być wstrzymany dopóki Dostawca nie otrzyma zwracanego towaru lub do momentu dostarczenia dowodu wysłania towaru przez Nabywcę, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary powinny być wysłane przez Nabywcę bez zbędnej zwłoki i w żadnym przypadku nie później niż 14 dni od dnia przekazania komunikatu o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przez Nabywcę przed upływem 14 dni. Nabywca ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru. Nabywca ponosi odpowiedzialność za każde obniżenie wartości towarów wynikające z dodatkowej obsługi, czyli innej niż ta, która jest konieczna do ustalenia charakteru, charakterystyki i funkcjonowania towarów.

Z odstąpienia od umowy i wymiany wyłączone są przedmioty, które zostały indywidualnie skonfigurowane, wyprodukowane lub przycięte na wymiar na potrzeby zakupu, jak również wszelkiego rodzaju usługi. W przypadku produktów z kategorii bezpieczeństwa (security technology) i oprogramowania, zwrot jest możliwy tylko w oryginalnym, nieodpakowanym i nieuszkodzonym opakowaniu.

IX. Wady

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady w zakresie jakości (zwane dalej "Wady") w następujący sposób:

1. Uszkodzone towary lub wadliwe usługi są, według uznania Dostawcy, naprawiane, wymieniane lub dostarczane bezpłatnie, pod warunkiem, że przyczyna Wady już istniała w momencie przenoszenia ryzyka na Nabywcę.

2. Roszczenia o naprawę lub wymianę podlegają przedawnieniu po 12 miesiącach licząc od daty rozpoczęcia naliczania ustawowego przedawnienia; To samo stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji i zmniejszenia zamówienia. Nie stosuje się, gdy dłuższe okresy są przewidziane przez prawo zgodnie z art. 438 ust. 1 nr 2 (budynki i rzeczy używane w budynku), art. 479 ust. 1 (prawo odwołania), i art 634a ust. 1 nr 2 (wady budynku) Niemieckiego Kodeksu Cywilnego ("Bürgerliches Gesetzbuch"), w przypadku umyślnego ukrycia wady lub nieprzestrzegania gwarantowanych charakterystyk ("Beschaffenheitsgarantie"). Postanowienia prawne dotyczące zawieszenia naliczania przedawnienia ("Ablaufhemmung", "Hemmung") i ponownego uruchomienia terminów przedawnienia pozostają nienaruszone.

3. Nabywca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Dostawcę w formie pisemnej o wadliwych towarach.

4. W przypadku rozpoznania wady, Nabywca może wstrzymać płatność na rzecz Dostawcy w wysokości proporcjonalnej do wartości o jaką wada obniża wartość produktu. Nabywca może wstrzymać płatność tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do wystąpienia i uzasadnienia rozpoznanej wady. Nabywca nie ma prawa wstrzymywania płatności w przypadku przedawnienia roszczenia o naprawę wady. Nieuzasadnione powiadomienia o występowaniu wady uprawniają Dostawcę do żądania od Nabywcy zwrotu poniesionych kosztów.

5. Dostawca obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie naprawy produktu albo jego wymianę na nowy, w rozsądnym terminie.

6. Jeśli naprawa lub wymiana nie powiedzie się, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy lub wnioskować o zmniejszenie kwoty do zapłaty; wszelkie roszczenia odszkodowawcze Nabywcy zgodne z ust. 10 pozostają nienaruszone.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady będące nieznaczącymi odchyłkami od ustalonej jakości, powodujące niewielkie obniżenie użyteczności, wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją (przeciążenie, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych i niekompatybilnych sprzętów), wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałe w wyniku przekazania ryzyka wystąpienia wad lub w wyniku zaniedbań w przeładunku, powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych nieprzewidzianych w umowie, wadliwych robót budowlanych, niewłaściwych robót fundamentowych lub powstałe po nieodtwarzalnych błędach oprogramowania. Nie dopuszcza się roszczeń Nabywcy w oparciu o wady powstałe w skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw prowadzonych przez Nabywcę lub osoby trzecie, a także o wady będące następstwami takich działań.

8. Nabywca nie będzie rościł o zwrot różnicy o jaką wzrosły wydatki poniesione w trakcie dodatkowych czynności, w tym kosztów podróży, transportu, pracy i materiałów, w przypadku gdy przedmiot Dostaw został przeniesiony w inną lokalizację niż biuro oddziału Nabywcy, chyba że jest to zgodne z normalnym używaniem towarów.

9. Nabywca posiada prawo do odwołania się zgodnie z Art. 478 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, w przypadkach, w których Nabywca nie zawarł ze swoimi klientami umowy przekraczającej w swoich postanowieniach ustawowego zakresu praw do roszczeń o naprawienie wady. Ponadto, ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie prawa do odwołania się Nabywcy wobec Dostawcy zgodnie z art. 478 ust. 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

10. Nabywca nie ma prawa rościć o odszkodowanie za szkody powstałe jako następstwo wad towarów. Nie dotyczy przypadków wystąpienia umyślnego zatajenia wady, niezgodności z gwarantowanymi charakterystykami, przypadków utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub/i umyślnego lub rażącego zaniedbania wobec umowy po stronie Dostawcy. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy. Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą, niż określono w Art. IX, odpowiedzialność Dostawcy za wady przedmiotu dostawy.

X. Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie; Wady prawne

1. Z zastrzeżeniem odmiennie uzgodnionych przypadków, Dostawca dostarczy Dostawy (dostarczane produkty i realizowane usługi) wolne od praw i roszczeń osób trzecich z zakresu prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich (zwanych dalej łącznie "Prawami Własności Intelektualnej") na obszarze kraju, do którego realizowana jest dostawa. W przypadku, gdy osoba trzecia wniesienie przeciwko Nabywcy uzasadnione roszczenie z tytułu naruszenia któregoś z Praw Własności Intelektualnej przez dostawy zrealizowane przez Dostawcę i użyte przez Nabywcę zgodnie z postanowieniami umowy, Dostawca będzie odpowiedzialny względem Nabywcy w czasie przewidzianym w Artykule IX, ust. 2 zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Dostawca według własnego wyboru albo nabędzie na swój koszt uprawnienia z zakresu Praw Własności Intelektualnej w odniesieniu do danej dostawy albo zmodyfikuje ją tak, aby nie naruszała ona Praw Własności Intelektualnej, albo wymieni odpowiednią część dostawy. W przypadku, gdyby wykonanie działań opisanych powyżej wiązało się dla Dostawcy z nadmiernymi kosztami, lub okazało się niemożliwe, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia roszczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

b) Do odpowiedzialności odszkodowawczej Dostawca stosuje się według postanowienia Artykułu XII.;

c) Zobowiązania Dostawcy wymienione powyżej powstają pod warunkiem, że Nabywca: (i) niezwłocznie poinformował Dostawcę na piśmie o roszczeniach podniesionych przez osobę trzecią, (ii) nie uznał naruszenia, (iii) pozostawi do wyłącznego uznania i woli Dostawcy podejmowanie środków obrony, prowadzenie negocjacji oraz ugodowe załatwienie takich roszczeń. Jeżeli Nabywca zaprzestanie używania dostawy w celu zmniejszenia szkody lub z innych ważnych i uzasadnionych przyczyn, wówczas będzie zobowiązany poinformować wyraźnie (na piśmie) osobę trzecią, że zawieszenie używania dostaw nie stanowi przyznania, że doszło do naruszenia Praw Własności Intelektualnej.

2. Roszczenia Nabywcy będą wyłączone, jeśli Nabywca jest odpowiedzialny za naruszenie Praw Własności Intelektualnej.

3. Roszczenia Nabywcy będą również wyłączone, jeżeli naruszenie Praw Własności Intelektualnej nastąpiło w wyniku specyfikacji dostaw dokonanej przez Nabywcę, przez użycie dostaw nieprzewidziane przez Dostawcę, a także w przypadku gdy dostawy zostaną zmodyfikowane przez Nabywcę albo używane z produktami, które nie zostały dostarczone przez Dostawcę.

4. W przypadku roszczeń Nabywcy wobec ustępu 1 a) powyżej, postanowienia Artykułu IX ust. 4, 5 i 9 stosuje się odpowiednio, gdy doszło do naruszenia Praw Własności Intelektualnej.

5. W przypadku innych wad prawnych stosuje się odpowiednio postanowienia Artykułu IX.

6. Niniejszy Artykuł określa całkowitą odpowiedzialność Dostawcy względem Nabywcy z tytułu wad prawnych. Jakiekolwiek inne lub dalej idące uprawnienia lub roszczenia Nabywcy z tytułu wad prawnych są wyłączone.

XI. Warunki wykonania

1. Dostawca zrealizuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy , pod warunkiem że ich realizacja nie będzie powodować naruszenia krajowych regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych regulacji prawnych odpowiednich dla danego kraju, ani też międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu handlu międzynarodowego, w tym embarg lub innych sankcji.

2. Nabywca zapewni odpowiednie informacje i dokumenty potrzebne do celów wwozu, wywozu i transportu towarów.

XII. Niemożność świadczenia; Dostosowanie umowy

1. Jeżeli jedno z umownych świadczeń Dostawcy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, Nabywca może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Jednakże roszczenie odszkodowawcze Nabywcy ograniczone jest do 10% wartości niezrealizowanej części dostawy lub świadczenia. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności wynikającej z działań umyślnych, rażącego niedbalstwa lub utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu; nie oznacza to zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy. Nabywca zachowuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spowodowanej w szczególności wystąpieniem siły wyższej, o której mowa w art. IV ust. 2, albo zmianą obowiązujących przepisów prawnych, nastąpi istotna zmiana znaczenia ekonomicznego umowy dla Dostawcy lub wystąpi znaczący wpływ na działalność Dostawcy, strony podejmą starania w celu dostosowania, dokonania adekwatnej zmiany umowy w dobrej wierze. Jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, Dostawca będzie miał prawo odstąpić od umowy. Stosuje się odpowiednio, gdy wymagane pozwolenia na wywóz nie będą przyznawane lub nie mogą być wykorzystane. Jeśli Dostawca zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Nabywcę o tym fakcie, po tym jak posiądzie on wiedzę o niekorzystnych skutkach zdarzenia; stosuje się również, gdy przedłużenie okresu dostawy zostało uprzednio uzgodnione z Nabywcą.

XIII. Inne roszczenia odszkodowawcze; Przedawnienie

1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, Nabywca nie ma prawa do roszczenia o odszkodowanie w oparciu o jakiekolwiek podstawy prawne, w tym w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub czynu niedozwolonego.

2. Powyższy ustęp nie ma zastosowania w przypadku:

a) roszczeń w oparciu o Niemiecką Ustawę o Odpowiedzialności za Produkty ("Produkthaftungsgesetz");

b) czynów umyślnych;

c) rażącego niedbalstwa właścicieli, przedstawicieli prawnych lub kierownictwa;

d) oszustwa;

e) niezastosowania się do udzielonej gwarancji;

f) uszkodzenia ciała, kończyn lub utraty zdrowia lub

g) zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych.

Roszczenie odszkodowawcze za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych ogranicza się jednakże do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków.

3. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy.

XIV. Sankcje wobec Rosji i Białorusi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu oraz sankcjami wobec Rosji i Białorusi wszystkie produkty i części zamienne Automation24

a) nie mogą być wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, w działaniach związanych z rozwojem, konserwacją, produkcją, stosowaniem lub przechowywaniem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, pocisków rakietowych lub broni masowego rażenia;

b) nie mogą być przeznaczone do budowy, tworzenia lub montażu w urządzeniach, które są lub mogą być związane z przeznaczeniem nuklearnym;

c) wolno wykorzystywać tylko do zastosowań cywilnych;

d) nie mogą być wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, do działań związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej z dna oceanu, poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej w obszarach arktycznych lub projektami dotyczącymi ropy łupkowej na terenie Rosji.

e) nie mogą być używane w regionach: donieckim, ługańskim, krymskim i sewastopolskim;

f) nie mogą być dostarczane, bezpośrednio lub pośrednio, stronom znajdującym się na liście stron objętych sankcjami (SPL) lub podmiotom w Rosji i Białorusi, w których wyszczególnione strony posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, udziały przekraczające 50 procent.

Jednoznacznie wskazuje się, że wymienione produkty znajdujące podwójne zastosowanie w ogóle nie mogą być dostarczane do Rosji i Białorusi.

XV. Właściwość miejscowa i stosowanie prawa

1. Jeśli Nabywca jest przedsiębiorcą, jedynym miejscem rozstrzygania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Ponadto Dostawca może także dochodzić swoich praw w sądach ogólnych właściwych dla siedziby Nabywcy.

2. Do umów, których częścią jest niniejszy Regulamin, zastosowanie znajdują przepisy prawa niemieckiego. Niniejszym wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

XVI. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowy lub Regulaminu okażą się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przestrzeganie umowy stanowiłoby nadmierne obciążenie dla jednej ze stron.

przejdź do góry strony