Zwroty

Nota o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy

Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z dostarczonych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, i wskazana przez klienta weszła w posiadanie tej rzeczy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy prosimy o informację (Automation24 GmbH, Hinsbecker Löh 10, 45257 Essen, numer telefonu +48 (22) 430 96 96, adres e-mail: info@automation24.pl) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Do tego celu przygotowany został wzór formularza odstąpienia od umowy.

W celu dotrzymania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zostaną zwrócone wszelkie płatności otrzymane od Nabywcy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zawiadomienie o decyzji o wycofaniu się z niniejszej umowy. Zwrot zostanie wykonany za pomocą tych samych środków płatności, jakie zostały wykorzystane do pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie będą naliczane opłaty w wyniku takiego zwrotu kosztów.

Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu dostarczenia dowodu wysłania towaru przez Nabywcę, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary powinny być wysłane przez Nabywcę bez zbędnej zwłoki i w żadnym przypadku nie później niż 14 dni od dnia przekazania komunikatu o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przez Nabywcę przed upływem 14 dni. Nabywca ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru. Nabywca ponosi odpowiedzialność za każde obniżenie wartości towarów wynikające z dodatkowej obsługi, czyli innej niż ta, która jest konieczna do ustalenia charakteru, charakterystyki i funkcjonowania towarów.